Beleidsverklaring

Dit kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft het beleid van Vigor Piling B.V. ten aanzien van de beheersing, verbetering en vastlegging van een kwali­teitsbe­leid, dat leidt tot een veilig product of dienst waarmee zo effec­tief mogelijk wordt voldaan aan de behoefte van afnemers, en dat met minimale verspilling van middelen wordt gerealiseerd.

  • Het kwaliteitssysteem is van toepassing op:
  • Het ontwerpen en bouwen van hydraulische funderingsinstallaties.

Vigor Piling B.V. wil een totaalaanbieder in de hydraulische funderingsinstallaties zijn.

De grondslagen van het systeem, dat bovenstaande doelen reali­seert, zijn vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij zoveel mogelijk is uitgegaan van de reeds bestaande waarborgen voor onze kwaliteit en de huidige structuur van de organisa­tie. Bij het vaststellen van de uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft de NEN-EN-ISO 9001: 2015 als leidraad gefun­geerd.

De voor de organisatie van toepassing zijnde wetten en regelgevingen worden in acht genomen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft tot doel een aantoonbare garantie te geven van onze kwaliteit, voor zover het gaat om de veilig­heid en essentiële eigen­schappen van producten en/of diensten. Dit moet bereikt worden tegen de laagst mogelijke kosten. Daarom is het van belang, dat de beschreven en gevolgde proce­dures in het dagelijks werk kunnen worden toegepast. De juiste toepassing en het in stand houden van het kwali­teitssys­teem is van groot belang voor de continuïteit van ons bedrijf.

De organisatorische, technische en administratieve routines zijn vastgelegd in functieomschrijvingen, zodanig dat de verantwoorde­lijkheden van iedere medewerker van Vigor Piling B.V. ten aan­zien van het voldoen aan deze eisen eenduidig zijn vastgelegd. De correc­tieve maatregelen moeten dusdanig genomen worden, dat een voortdu­rende verbetering van producten, processen en diensten gewaarborgd is.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de geëiste criteria en zijn verplicht deze in de praktijk toe te passen. De beleidsverklaring kan opgevraagd worden door belanghebbenden, zijnde klanten, leveranciers en onderaannemers. Ook zij dienen op de hoogte te zijn van het beleid van Vigor Piling B.V.  Indien het beleid niet nageleefd wordt, zullen passende maatregelen genomen worden.

De vakbekwaamheid, de motivatie en de competentie van de medewerkers zijn van groot belang voor het succes van de onderneming. De medewerkers rapporteren aan de directe chef en/ of aan de algemeen directeur, die de noodza­ke­lijke acties of aanbevelingen toetsen en de beslis­sing nemen deze al dan niet uit te voeren. De algemeen directeur stelt jaarlijks een rapport op, waarin voor de komende periode de te realiseren kwali­teitsdoelstellingen zijn aangeven.

J. Verhagen en A. van Tunen
Oprichters Vigor Piling